Regulamin

Regulamin Świat Wydruków Fiszunia.pl :

 • 1 Postanowienia ogólne.
  1.1 Działalność Internetowej Drukarni i Agencji reklamowej Świat Wydruków Fiszunia.pl dostępnej pod adresem internetowym www.fiszunia.pl prowadzona jest przez
  Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie , ul.Piękna 68, 00-672 Warszawa ,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199402
  REGON: 015690013
  NIP: 5242495143 w ramach startupu „Świat Wydruków Fiszunia.pl” prowadzonego przez Ewelinę Dymek

Adres Usługodawcy i dane kontaktowe: adres internetowy – www.fiszunia.pl e-mail – [email protected], telefon 517788021 ,adres korespondencyjny – ul.Pułaskiego 3, 05- 070 Sulejówek,

 1. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z usług Świat Wydruków Fiszunia.pl powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 2. Dokonywanie zamówień Usług wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

1.2 Niniejszy regulamin określa:
– warunki korzystania z usług Świat Wydruków Fiszunia.pl,  w tym;
– zasady wykonywania wycen;
– zasady akceptacji projektów;
– zasady przyjmowania zleceń;
– zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
– warunki postępowania reklamacyjnego
– odpowiedzialność Świat wydruków Fiszunia.pl.

– zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz

-sposoby płatności

Warunki dostawy i zasady ustalania jej kosztów

– postanowienia końcowe w tym informacje o sposobach rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń konsumentów

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni internetowej (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.4.      Definicje:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez przesłanie zamówienia w wiadomości e-mail.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach
 7. NEWSLETTER – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich klientów wszelkich informacji o działaniu i ofercie świata wydruków fiszunia.pl po dobrowolnym podaniu przez Klienta adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 8. PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
 9. PLIKI GRAFICZNE – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany przez Klienta poprzez wiadomość e-mail oraz wetransfer.
 10. PROJEKT GRAFICZNY – projekt Produkt przygotowany odpłatnie przez Sprzedawcę zgodnie z uwagami Klienta.
 11. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
 13. SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych, każdorazowo potwierdzana przez opiekuna klienta
 14. SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży każdorazowo przedstawiana przez opiekuna klienta
 15. DRUKARNIA INTERNETOWA – Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.fiszunia pl.
 16. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Piękna 68, 00-672 Warszawa ,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000199402
  REGON: 015690013
  NIP: 5242495143 w ramach startupu „Świat Wydruków Fiszunia.pl” prowadzonego przez Ewelinę Dymek
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
 18. WERYFIKACJA PLIKÓW – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub zamówienia usługi ze Sprzedawcą.
 • 2. Polityka prywatności

 

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.fiszunia.pl i i jego wysłaniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych st Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Ewelinie Dymek, dane kontaktowe: [email protected]
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 5. zawarcia umowy na świadczenie usług druku ,
 6. dostawy Klientowi wydruków , na który Klient złożył zamówienie ,
 7. wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi ,
 8. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Usługodawcy przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez usługodawcę ,
 9. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Usługodawcy oraz innych informacji marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
 10. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera   Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są
  1. Kurier DPD
  2. Poczta Polska
  3. InPost Paczkomat
 11. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
 12. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 13. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa
 14. Usługodawca informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem strony internetowej fiszunia.pl świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym usługodawca zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Drukarni Internetowej może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy usługodawcą a Klientem.
 15. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 16. a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Świadczenia usług .
 17. b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 18. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

 • 3. Wymogi techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Drukarni internetowej stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1080 pixels

 

 • 4.Warunki korzystania z Świat Wydruków Fiszunia.pl.

4.1. Korzystanie z usług Świat Wydruków Fiszunia.pl oznacza akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację polityki prywatności firmy.

4.2. Świat Wydruków Fiszunia.pl pracuje internetowo, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 20:00.
4.3. Godziny pracy mogą ulec czasowej lub stałej zmianie. Świat Wydruków Fiszunia.pl zamieści informacje o aktualnych godzinach pracy na stronie WWW www.fiszunia.pl oraz poinformuje Klientów o zmianach poprzez wiadomości e-mail

4.4.                W ramach strony internetowej Świat Wydruków Fiszunia.pl dostępne są następujące narzędzia komunikacji

a)Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 1. B)  Formularz Zamówienia –  korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wpisywania treści, która ma zostać wysłana. Złożenie Zamówienia następuje po konsultacji z pracownikiem . Niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, cechy produktu (format, gramatura, rodzaj papieru, typ wykończenia, uszlachetnienie, zadruk), Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności lub wskazać informacje pozwalające na opracowanie projektu przez Usługodwacę , takie jak preferencje układu grafiki oraz dołączanie materiałów na potrzeby opracowania w formie elektronicznej
 • 5. Kalkulacje.
  1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
  2.           Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, całkowity koszt projektu oraz przybliżony termin realizacji.
  3.            Jeżeli kalkulacja nie uwzględnia kosztu projektu należy skontaktować się z opiekunem klienta Klient po złożeniu zapytania przez formularz kontaktowy otrzymuje wiadomość od swojego opiekuna. Do niego należy napisać wiadomość e-mail.
  4.            Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji.
  5.           Podane w kalkulacji ceny są cenami BRUTTO.
  6.            Oferta zawierające Kalkulację jest ważna i wiążąca jest przez  14 dni od daty przesłania jej przez Świat Wydruków Fiszunia.pl na adres e mail klienta wskazany do kontaktu.  Po tym terminie kalkulacja może ulec zmianie a klientowi na jego żądanie zostanie podana nowa oferta, po zmianach. .
  7.            Świat Wydruków Fiszunia.pl zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu jeżeli jego wykonanie wymaga dodatkowego czasu.
  Ostateczna cena kosztu dodatkowego określana jest przez Świat Wydruków Fiszunia.pl przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 1. Rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po pisemnym potwierdzeniu przez klienta akceptacji ceny projektu oraz opłaty dodatkowej, jeśli występuje. Potwierdzenie następuje poprzez akceptację drogą elektroniczną – potwierdzenie przesłane w wiadomości e-mail.
 • 6 . Zasady akceptacji projektów.
  1. Projekty graficzne przeznaczone do druku należy przesyłać w skali 1:1 w formacie JPG, PNG, TIFF, PSD, AI, CDR, tekst zapisany w krzywych lub z dołączonymi czcionkami. Projekt należy przesyłać w następujący sposób; w wiadomości e-mail lub jeśli przekracza 25mb, przesłanie w wiadomości linku z wetransfer
  2. Termin realizacji projektu to 3-28 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania, klient każdorazowo informowany jest o przewidywanym terminie realizacji zamówienia w ofercie formułowanej po dokonaniu kalkulacji, lub w ofercie danej usługi lub produktu zamieszczonych an stronie Drukarni.
 1. . Podstawą dla realizacji zamówienia są kolory określone w zamówieniu lub ofercie , opisane słownie w przestrzeni CMYK numerycznie a nie kolory wyświetlane na monitorze. Kolory wyświetlane na monitorze  maja jedynie charakter pomocniczych wizualizacji i mogą różnić się od barw rzeczywistych  odpowiadających barwie opisanej dana nazwa i numerem w projekcie lub ofercie, – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na poszczególnych monitorach oraz technicznych aspektów realizacji druku na zróżnicowanych podłożach, a także z wykorzystaniem różnych technik..
  4.            Świat Wydruków Fiszunia.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie własnym lub przygotowanym przez podmioty trzecie przesłanym przez Klienta do wydruku .
  5.            W przypadku projektów opracowywanych indywidualnie Klient powinien zbadać projekt niezwłocznie po otrzymaniu go od Drukarni i ostatecznym zaakceptowaniem oferty i zleceniem wydruku, Świat Wydruków Fiszunia.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
  6.           Akceptacja projektu przez Klienta powinna zostać wyraźnie zgłoszona drogą elektroniczną poprzez wysłanie opiekunowi maila z informacją “akceptuję ten projekt”.
  7.            Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych przez siebie prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie zgodnie z jego wskazówkami i na podstawie dostarczonych przez niego materiałów, i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 • 7 Zasady przyjmowania zleceń.
  1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę zgłoszenia zamówienia w wiadomości e-mail.
  2. Zamówienie złożone przez klienta elektronicznie musi zawierać informację “proszę o realizację zlecenia” oraz być wysłanym z firmowego bądź prywatnego adresu mailowego.
 • 8.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 2. a) zwykły przelew,
 3. Termin na wykonanie płatności wynosi  jeden dzień od otrzymania dokumentu : faktury proformy lub polecenia zapłaty.
 4. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 • 9.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały już ujęte w wartości zlecenia. Kalkulacja przesłana przez opiekuna zawiera już w sobie koszt dostawy.

W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru opiekun klienta przedstawia koszt zamówienia.

 1. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 2. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 

Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 1. . Ewentualne koszty zczególowe  dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia lub w sporządzanej na podstawie kalkulacji ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć od momentu  otrzymania od klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji oferty, wpływu zaakceptowanego formularza zamówienia lub w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia udokumentowanego dokonania wpłaty przez klienta, a w jego braku – uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy w związku z wpłata dokonana przez Klienta.

 

 • 10. Warunki reklamacji.
 1. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami usługodawca wskazuje ,że kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 2. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 3. Wszelkie reklamacje należy składać pod adresem mailowym: [email protected] w tytule wpisując “reklamacja”
 4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Zamawiający zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 6. Korzystanie w jakikolwiek sposób z dostarczonych wydruków wykonanych przez Usługodawce przed dokonaniem zapłaty – w tym przekazanie lub udostępnienie wydruków osobom trzecim – w przypadku Klientów nabywających tłumaczenie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodowa ( przedsiębiorcami) jest uważane za przyjęcie towaru/ usługi bez zastrzeżeń.

reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres [email protected]

 • 11 . Zakres odpowiedzialności Świat wydruków fiszunia.pl.
  7.1 Świat wydruków fiszunia.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  – wydruk prac błędnie przygotowanych przez Klienta lub podmioty trzecie z których usług korzysta Klient pod względem treści,
  – wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym przygotowanych przez Klienta lub podmioty trzecie z których usług korzysta Klient , w których nie były dokonywane korekty przez Świat Wydruków Fiszunia.pl,
  – wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne istniejące w projektach w momencie ich akceptacji,,
  – w wypadku wykrycia nieprawidlowych danych dostarczonych przez Klienta,-  opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;–

WYŁĄCZNIE w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami  –

– opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy podwykonawców;
– opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Świat wydruków Fiszunia.pl;

 • 12. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail złożeniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub ostatecznym zaakceptowaniu oferty i akceptacji regulaminu. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który można pobrać na dole strony. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach zawarcia umowy:
 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Usługobiorca zawierając umowę z Usługodawca na świadczenie usług …………………………wyraża żądanie niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem okresu, w którym przysługiwałoby mu ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1 W związku z powyższym usługobiorcy nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

 

 • 13. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Drukarni internetowej przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 

.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2.W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3.W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego uprzednio za pośrednictwem serwisu PayU.pl Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności pomniejszony o 4% wartości anulowanego zamówienia, acz nie mniej niż o 12,3 zł brutto, czyli o koszty administracyjne, które Usługodawca ponosi przy anulowaniu rozpoczętego procesu realizacji.

9.5.Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.6.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.7.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.8.Zasady dotyczące reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem: 

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Sprzedawcy udostępnia Sprzedawcy zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Sprzedawcy. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.
 3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 9.7.2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania Sprzedawcy Produktu.
 5. Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu nie będą uwzględniane.
 6. Przy wydruku tekstów z czterech kolorów teksty mogą być niespasowane, co nie podlega reklamacji.
 7. Przy zastosowaniu ramki w Plikach Graficznych (szczególnie na małej powierzchni np. wizytówki) ze względu na tolerancję błędu krajarki wynoszącą do 2 mm, Produkt po obcięciu może wyglądać nieestetycznie i nieprofesjonalnie, co nie podlega reklamacji.
 8. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane).
 9. Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane.
 10. Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
 12. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
 13. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym – porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się, taki który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 170 g.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane lub łuszczące się.
 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 1% (słownie: jeden procent) ilości dostarczonego Produktu.
 22. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:
 23. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki,
 24. Tolerancja do 1 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania),
 25. Tolerancja do 1 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania),
 26. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,
 27. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.
 28. Tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.
 29. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.
 30. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach offsetowych, a maszynach cyfrowych nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.
 31. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się pęknięcia na bigach teczek z lakierem dyspersyjnym.

9.9.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9.10 Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

Regulamin w formie PDF: regulamin-swiat-wydrukow-fiszuniapl

Wzór dokumentu o odstąpieniu od umowy: wzor_dokumentu_oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy_zawartej_poza_lokalem_przedsiebiorcy